fbpx


Obowiązek informacyjny dla abonentów.

Od 25 maja 2018 r. w Unii Europejskiej stosujemy przepisy Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych (RODO), czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Stosowanie przepisów RODO jest okazją, aby poinformować Państwa o tym, jak chronimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe i jakie w związku z tym przysługują uprawnienia.

Zmiany wprowadzone w ramach RODO nie wymagają od Państwa żadnego kontaktu z Nowatel sp. Z o.o. – operatorem sieci Tygrys.net. Prosimy natomiast o zapoznanie się z poniższą informacją.

Jak przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Jako Nowatel sp. Z o.o. w świetle przepisów jesteśmy administratorem danych osobowych Państwa jako naszych abonentów. To oznacza, że odpowiadamy za wykorzystanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania wykorzystujemy w następujących celach:

 1. zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (np. poprzez usuwanie awarii i sprawdzenie poprawności działania usług) — przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b RODO, podstawę tę będziemy nazywać w skrócie „wykonaniem umowy”),
 2. wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np:
  • wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,
  • udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami,
  • zapewnienie bezpieczeństwa sieci zgodnie z przepisami Prawa telekomunikacyjnego.
 • Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:
  • przez czas wykonania obowiązków, np. wystawienia faktury (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c RODO; podstawę tę będziemy nazywać „obowiązkiem prawnym”),
  • przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. związane z ordynacją podatkową (podstawa prawna: obowiązek prawny), lub
  • przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO, podstawę tę będziemy nazywać „naszym prawnie uzasadnionym interesem”).
 1. Wykrywania nadużyć i zapobiegania im — przez czas trwania umowy (podstawa prawna: wykonanie umowy), a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z łączącej nas umowy, a w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów — przez czas trwania takich postępowań (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes),
 2. Ustalenia. obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. sprzedaż naszych wierzytelności z umowy innemu podmiotowi — przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes),
 3. Marketingu bezpośredniego — przez czas trwania umowy (podstawa prawna: Państwa dobrowolna zgoda)
 4. Tworzenia zestawień, analiz. statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, obejmuje to w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług lub sieci, prace rozwojowe w systemach informatycznych, tworzenie modeli statystycznych (np. dotyczących ochrony przychodów) — przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes),
 5. Weryfikacji wiarygodności płatniczej przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny przy zawarciu, przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu tej lub kolejnej umowy oraz do rozpatrywania związanych z tym reklamacji (podstawa prawna: wykonanie umowy); dotyczy to także danych uzyskanych przez nas z innych źródeł, a jeśli zawierają Państwo z nami kolejną umowę — Państwa danych posiadanych już przez nas przed jej zawarciem,
 6. Wsparcia obsługi, w tym poprzez informowanie o awariach, dostosowanie obsługi w oparciu o m.in. dane o ofercie, z której Państwo korzystają, czy o dotychczas złożonych reklamacjach — przez czas trwania łączącej nas umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes).

We wskazanych wyżej celach (oprócz celu „zawarcia i wykonania umowy” oraz „wykonania obowiązków prawnych”). Będziemy dokonywać profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy Państwa danych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań (Automatyczne podejmowanie decyzji).
Jeśli wyrażą Państwo zgodę na wykorzystywanie swoich danych, treść tej zgody (znajdującej się między innymi na umowie) będzie określać, w jakim celu będziemy przetwarzać Państwa dane.

Które dane należy nam podać?

Do zawarcia umowy wymagamy podania przez Państwa danych pracownikom Biura Obsługi klienta (jeśli ich Państwo nie podadzą, nie zawrzemy umowy). Dla państwa wygody kontakt z Biurem możliwy jest poprzez infolinię, pocztą e-mail oraz osobiście. Dodatkowo możemy poprosić o opcjonalne dane kontaktowe, które nie mają wpływu na zawarcie umowy (jeśli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli np. dzwonić pod numer kontaktowy).
Podawanie danych przy zawarciu umowy nie jest wymogiem ustawowym. Przepisy nakazują jednak, aby przed skorzystaniem z usług telekomunikacyjnych dokonali Państwo rejestracji (czyli podali operatorowi imię i nazwisko, numer PESEL lub serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość). Aby spełnić ten obowiązek, wykorzystamy dane podane w formularzu umowy. Bez Państwa rejestracji nie moglibyśmy wykonywać usług telekomunikacyjnych objętych umową.
W trakcie trwania umowy, świadcząc usługi, wchodzimy w posiadanie innych Państwa danych, w tym o korzystaniu z naszej sieci telekomunikacyjnej, usług, urządzeń (jak np.
dekoder) czy z naszej strony internetowej. Pojawienie się ich u nas jest konsekwencją technicznego działania naszych usług, z których Państwo korzystają.

Dodatkowe informacje o danych osobowych.

W momencie zawierania umowy lub w czasie jej trwania mogą Państwo np. zamówić dodatkowe usługi lub towary albo skorzystać z funkcji nieobjętych dotąd umową. Jeśli będzie to wymagało wykorzystania Państwa danych w sposób inny niż opisany w tym dokumencie, brakujące informacje uzupełnimy i przekażemy, o ile to możliwe, przed uzyskaniem danych. W pozostałym zakresie informacje o przetwarzaniu danych zawarte w tym dokumencie pozostaną aktualne.

Komu przekazujemy Państwa dane.

 • Podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności, np. obsługa naszych systemów teleinformatycznych, podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych usług, podwykonawcom wspierającym nas np. przy wykonywaniu usług telekomunikacyjnych lub innych przez Państwa zamówionych, przy montażu sprzętu, obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi Klienta
 • innym administratorom danych przetwarzającym Państwa dane we własnym imieniu:
  • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
  • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze), w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz lub w celu zapewnienia działania usługi przelewów natychmiastowych,
  • przy przenoszeniu numeru do naszej sieci: Prezesowi UKE — w związku z działaniem systemu umożliwiającego operatorom rozpoznawanie, w której sieci działa dany numer telefonu,
  • przy zawieraniu, przedłużaniu lub rozszerzaniu zakresu umowy przekazujemy Państwa dane biurom informacji gospodarczej i otrzymujemy stamtąd informacje o Państwa zadłużeniu dostępne w tych biurach, a w przypadku udzielenia przez Państwa odrębnego upoważnienia także informacje dostępne w Biurze Informacji Kredytowej oraz w Związku Banków Polskich,
  • przy zawieraniu umowy – Związkowi Banków Polskich w celu sprawdzenia, czy Państwa dokument tożsamości nie został zgłoszony do Systemu Dokumentów Zastrzeżonych,
  • podmiotom nabywającym wierzytelności w razie nieopłacenia przez Państwa naszych rachunków w terminie,
  • podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych — w zakresie, w jakim staną się administratorem danych,

Jeśli korzystają Państwo z naszych usług telekomunikacyjnych, przekazujemy standardowe informacje techniczne (w tym o numerze telefonu lub o zakończeniu sieci, z którego wykonują Państwo połączenia) do innych operatorów telekomunikacyjnych lub bezpośrednio do podmiotów, z którymi się Państwo łączą, w celu wykonania połączenia lub transmisji komunikatów.

Dane z innych źródeł.

 • Przy zawieraniu, przedłużaniu lub rozszerzaniu zakresu umowy przez czas trwania takiej czynności będziemy wykorzystywać dotyczące Państwa informacje pochodzące z rejestru przedsiębiorców(obecnie: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) oraz z bazy Głównego Urzędu Statystycznego w zakresie tam upublicznionym, oraz od podmiotów zajmujących się w sposób profesjonalny zbieraniem i analizą informacji o kondycji gospodarczej przedsiębiorców w zakresie przez nie udostępnianym w celu weryfikacji Państwa danych oraz Państwa wiarygodności płatniczej (podstawa: wykonanie umowy), a następnie w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń przez okres, po którym przedawnią się roszczenia z łączącej nas umowy (podstawa: nasz prawnie uzasadniony interes),
 • W trakcie trwania umowy możemy uzyskiwać dane z rejestrów publicznych (rejestr przedsiębiorców, baza GUS) oraz od podmiotów prywatnych zbierających lub analizujących informacje o przedsiębiorcach w celu marketingowym oraz w celu tworzenia zestawień i analiz (podstawa: nasz prawnie uzasadniony interes) przez czas trwania umowy oraz przez okres, po którym przedawnią się roszczenia z łączącej nas umowy,
 • Jeśli płacą Państwo za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczej, to wejdziemy w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta, w jakiej instytucji dokonali Państwo zapłaty. Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia, czy dokonali Państwo poprawnej zapłaty, a w razie potrzeby także w celu dokonania zwrotów (podstawa. wykonanie umowy), w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach tworzenia statystyk i analiz (podstawa: nasz prawnie uzasadniony interes).

Automatyczne podejmowanie decyzji.

Dokonujemy automatycznego podejmowania decyzji mających istotny skutek dla Państwa w następujących sytuacjach:

 • przy zawieraniu umowy podejmujemy automatyczne decyzje o zawarciu lub o warunkach zawarcia, przedłużenia lub rozszerzenia jej zakresu w oparciu o ocenę wiarygodności płatniczej. Jeśli z informacji naszych lub uzyskanych z innych źródeł (wskazanych w przedstawionych Państwu informacjach) wynika, że zalegali Państwo z opłatami wobec nas lub innych podmiotów, możemy np. zażądać wpłaty kaucji przed zawarciem umowy lub nie zawrzeć umowy. Przy podejmowaniu decyzji bierzemy pod uwagę Państwa dotychczasową historię płatniczą, zadłużenie u innych podmiotów oraz rodzaj towaru lub usługi, które chcą Państwo nabyć,
 • w ramach warunków umownych (np. w regulaminach) możemy określić, że osiągnięcie lub przekroczenie wskazanych przez nas progów lub limitów (np. połączeń) może spowodować określone konsekwencje (np. zawieszenie działania usługi lub jej działanie na innych zasadach). Jeśli systemy informatyczne odnotują osiągnięcie progów lub limitów, automatycznie zastosujemy rozwiązanie określone w danym regulaminie,
 • w celu wykrywania nadużyć przy korzystaniu z naszych usług i reagowania na nie podejmujemy automatyczne decyzje o uznaniu określonego nietypowego ruchu telekomunikacyjnego (np. krótkich połączeń wykonywanych z dużą częstotliwością z tego samego numeru) za niezgodny z regulaminem i stanowiący tzw. nadużycie telekomunikacyjne. W konsekwencji ograniczamy taki ruch lub blokujemy numery wywołujące taki ruch. Mogą Państwo zakwestionować taką decyzję i wówczas sprawa będzie rozpatrywana przez naszego pracownika. Do podjęcia automatycznej decyzji wykorzystujemy informacje o połączeniach telekomunikacyjnych w naszej sieci (w tym o typowych i nietypowych wzorach ruchu w sieci) oraz o dotychczas zaobserwowanych przypadkach nadużyć,
 • w przypadku gdy zalegają nam Państwo z zapłatą, możemy automatycznie podjąć decyzję o ograniczeniu lub o uniemożliwieniu korzystania przez Państwa z naszych usług telekomunikacyjnych. Na tę decyzję będą miały wpływ m.in. wysokość i okres zadłużenia oraz dotychczasowa historia płatnicza.

Dane transmisyjne i lokalizacyjne.

W związku z tym, że korzystają Państwo z naszych usług telekomunikacyjnych, przetwarzamy Państwa dane transmisyjne (o połączeniach) i dane o lokalizacji (o położeniu urządzenia). Dane transmisyjne przetwarzamy w celu:

 • wykonania umowy, w tym realizacji połączeń, zapewnienia ich jakości wynikającej z umowy, naliczania opłat za świadczone usługi oraz w celu rozpatrywania reklamacji,
 • zarządzania ruchem w sieci telekomunikacyjnej oraz rozliczeń z innymi operatorami,
 • wykrywania nadużyć i zapobiegania im oraz zapewnienia bezpieczeństwa sieci i usług,
 • ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,
 • przechowywania na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów (przez czas 12 miesięcy od wykonania połączenia lub jego nieudanej próby),
 • marketingu bezpośredniego (o ile udzielą Państwo na to zgody).

Danymi transmisyjnymi, które wykorzystujemy, są dane o sposobie korzystania z naszych usług telekomunikacyjnych i z naszej sieci, w szczególności o tym, kiedy, jak często i w jaki sposób korzystają Państwo z połączeń głosowych w tym o liczbie połączeń wychodzących, przychodzących, o ich typie (np. krajowe, międzynarodowe), o czasie trwania połączeń i o numerach, z którymi się Państwo komunikowali, z dostępu do internetu, w tym o czasie trwania sesji internetowych, o adresach odwiedzanych stron internetowych i Państwa aktywności na tych stronach, o rodzaju używanej technologii czy urządzenia końcowego.
Dane transmisyjne możemy wykorzystywać lub przechowywać przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu — w okresie dochodzenia roszczeń lub wykonywania innych zadań wynikających z przepisów prawa. W celach wykrywania nadużyć i zapobiegania im, zapewnienia bezpieczeństwa sieci i usług, oceniając na przykład, czy ich zachowania mogą zagrażać integralności naszej sieci.
Dane o lokalizacji (oznaczające dane wskazujące położenie Państwa urządzeń telekomunikacyjnych, pochodzące z sieci telekomunikacyjnej) przetwarzamy w celu:

 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa,
 • marketingu bezpośredniego, co obejmuje również profilowanie, czyli dostosowanie otrzymywanej oferty do miejsc, w których korzystali Państwo z naszych usług (o ile udzielą Państwo na to zgody),
 • świadczenia usług dodatkowych, gdy dane te są niezbędne do ich świadczenia (o ile udzielą Państwo na to zgody).

Dane o Państwa lokalizacji będziemy przetwarzać również, gdy wykonają Państwo połączenie z numerem alarmowym. Dane te przekażemy Prezesowi UKE, prowadzącemu system teleinformatyczny służący do gromadzenia i udostępniania danych centrom pomocy ratunkowej i służbom powołanym do niesienia pomocy. Dane transmisyjne i o lokalizacji po ich całkowitej anonimizacji (to znaczy bez informacji, do którego abonenta się odnoszą) możemy przetwarzać na potrzeby statystyk, analiz dotyczących efektywności i rozbudowy naszej sieci, zarządzania ruchem.

Uprawnienia, które Państwu przysługują.

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek (dotyczący danych osobowych) o:

 • sprostowanie (poprawienie) danych,
 • usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych na naszych serwisach internetowych,
 • ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych — stosownie do złożonego wniosku),
 • dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych),
 • przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

Z tych praw mogą Państwo skorzystać, składając wniosek w naszym Biurze Obsługi Klienta.
Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.
Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Państwa danych oraz od celu ich przetwarzania.

Prawo sprzeciwu.

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych (w tym profilowania) na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania Państwa danych w tym celu.
W szczególnych sytuacjach mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych (w tym profilowania), jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, że istnieją:

 • ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub
 • podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Zgoda na przetwarzanie danych.

Jeżeli wykorzystanie przez nas Państwa danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Taka zgoda może umożliwiać np. udostępnienie danych innym podmiotom na potrzeby ich akcji promocyjnych lub automatyczne podjęcie decyzji w oparciu o Państwa dane i na Państwa żądanie. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody).

Skarga.

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Kontakt i informacje.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Nowatel sp. Z o.o.:

e-mail: iod@nowatel.com
Tel: 587272155