fbpx

Jeśli chcesz zamówić nasze usługi skontaktuj się z nami:

  • telefonicznie – dzwoniąc pod nr tel. 58 72 72 000
  • mailowo – wysyłając wiadomość na adres biuro@tygrys.net
  • osobiście – zgłaszając się do Biura Obsługi Klienta
  • poprzez naszą stronę – www.tygrys.net

 Nasi Konsultanci chętnie udzielą odpowiedzi na Twoje pytania i pomogą w dobraniu odpowiedniej oferty.

Umówienie instalacji
Instalacje wykonujemy od poniedziałku do piątku w godz. 8:30-16:00.

Każdy termin instalacji umawiany jest indywidualnie, w zależności od Twoich potrzeb.

Średni czas oczekiwania na podłączenie usług wynosi 2-4 dni robocze od momentu złożenia zamówienia.

Obecność Klienta podczas instalacji
Obecność Klienta podczas instalacji nie jest wymagana do podpisania umowy. Dokumenty może podpisać inna osoba pełnoletnia, jednakże niezbędne jest wcześniejsze przygotowanie pełnomocnictwa, w którym Abonent upoważni wybraną osobę do podpisania umowy w jego imieniu. W pełnomocnictwie należy uwzględnić następujące dane:

Abonent

Imię i Nazwisko / numer dowodu osobistego / PESEL

Pełnomocnik

Imię i Nazwisko / nr dowodu osobistego / PESEL

Czas trwania instalacji
W większości przypadków instalacja trwa od 1,5h do 2h, jednak czas ten może ulec zmianie, ponieważ jest on zależny od wielu czynników, m.in. rodzaju zamówionych usługi, układu mieszkania, infrastruktury sieciowej.

Ty też możesz mieć wpływ na czas instalacji ułatwiając dostęp do infrastruktury sieciowej np. gniazdka sieciowego, poprzez odsunięcie mebli lub innych przedmiotów utrudniających dotarcie do niego, jak również zapewniając łatwy dostęp do odbiorników, np. odsuwając telewizor od ściany.

Opłaty instalacyjne
Podczas podłączania usług nasi Instalatorzy nie pobiorą od Ciebie żadnej opłaty, ponieważ wszelkie koszta związane z aktywacją usług zostaną doliczone do pierwszej faktury, a ich wysokość zależy od wybranej przez Ciebie oferty (sprawdź regulamin promocji / cennik).

Korzystanie z usług po zakończeniu instalacji
Już po zakończonej instalacji możesz w pełni cieszyć się podłączonymi usługami.

Instalacja krok po kroku
W pierwszej kolejności nastąpi sprawdzenie obecnej instalacji w mieszkaniu.

W przypadku braku infrastruktury sieciowej firmy TYGRYS.NET (kabla ethernetowego lub gniazdka) Instalatorzy doprowadzą kabel ethernetowy do mieszkania.

Następnie do odbiorników (telewizor, komputer, aparat telefoniczny) zostanie podłączona infrastruktura sieciowa.

Kolejnym krokiem będzie aktywacja usług wraz ze sprawdzeniem poprawności ich działania.

Na koniec nastąpi podpisanie Umowy Abonenckiej / Aneksu do Umowy.

Instalacja usług w przypadku wynajmowanego mieszkania
Instalacja usług będzie możliwa jeżeli wynajmujący uzyskał zgodę właściciela na wykonanie instalacji w danym lokalu, ponieważ w przypadku braku gotowej infrastruktury sieciowej niezbędne będzie doprowadzanie okablowania do mieszkania.

Faktury dostępne są na stronie EBOK, na który można zalogować się za pomocą indywidualnego loginu oraz hasła. Dodatkowo możesz otrzymywać  faktury na adres e-mail, wskazany przy umowie.

Okresem rozliczeniowym jest jednomiesięczny okres liczony od początku do końca miesiąca kalendarzowego. Opłaty dotyczące okresów krótszych niż Okres Rozliczeniowy są naliczane proporcjonalnie do czasu świadczenia Usług w danym Okresie Rozliczeniowym.

Opłaty z tytułu usług okresowych, w szczególności Abonamentu, są płatne do 15-go dnia Okresu Rozliczeniowego, za który jest należna Opłata, a pozostałe Opłaty zgodnie z terminem wskazanym na fakturze VAT.

W sytuacji opóźnienia płatności, za minimum dwa rachunki, Usługodawca może podejmować działania w celu spełnienia świadczenia przez Abonenta. W tym celu może ograniczyć lub zawiesić świadczenie usług.

W przypadku ograniczenia dostępu do usług najszybszym sposobem na ich odblokowanie jest dokonanie wpłaty poprzez EBOK, korzystając z opcji Przelewy24. Przy pozostałych formach płatności usługi zostaną odblokowane po dostarczeniu potwierdzenia wpłaty, osobiście do Biura Obsługi Klienta lub za pomocą poczty elektronicznej.

Poprzez stronę EBOK można sprawdzić szczegółowy wykaz wpłat i faktur oraz aktualne saldo, jak również dokonać opłaty za abonament, korzystając z opcji Przelewy24.

Jeśli planujesz przeprowadzkę, w trakcie trwania umowy, skontaktuj się z nami aby ustalić czy pod Twoim nowym adresem świadczymy usługi lub w najbliższym czasie będziemy dostępni.

Przeniesienie usług na inny adres zamieszkania możliwe jest w obrębie sieci TYGRYS.NET, a usługa ta jest BEZPŁATNA.

 Sprzęt TYGRYS.NET należy zabrać na nowy adres. Jeżeli z przyczyn technicznych nie będzie tam wykorzystany do instalacji, zostanie odebrany przez naszych Instalatorów i zastąpiony nowym urządzeniem.

Jeżeli nie możesz kontynuować umowy zachęcamy do skorzystania z cesji, wskazując osobę, która będzie w dalszym ciągu korzystała z usług. W celu przepisania umowy na inną osobę wystarczy zgłosić się do naszego Biura Obsługi Klienta wraz z osobą, na którą będzie przepisana umowa lub dostarczyć wypełniony oraz podpisany dokument cesji. Przepisanie umowy na inną osobę jest możliwe również w trakcie trwania promocji – pozwoli to uniknąć opłat wynikających z niedotrzymania warunków umowy.

Cesja umowy jest BEZPŁATNA.

Wypowiedzenie można złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta, listownie lub mailowo wysyłając skan wypowiedzenia na adres biuro@tygrys.net.

Dokument ten musi zawierać dane Abonenta wraz z odręcznym podpisem.

Okres wypowiedzenia zależy od rodzaju usług oraz podpisanej umowy:

Internet na czas nieokreślony – 30 dniowy okres wypowiedzenia.

Internet na czas określony, w trakcie trwania umowy – 30 dniowy okres wypowiedzenia, za opłatą określoną w regulaminie.

Telefon na czas nieokreślony30 dniowy okres wypowiedzenia.

Telefon na czas określony, w trakcie trwania umowy – 30 dniowy okres wypowiedzenia, za opłatą określoną w regulaminie.

Internet z telewizją na czas nieokreślony – jednomiesięczny okres wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożone zostanie wypowiedzenie.

Internet z telewizją na czas określony w trakcie trwania umowy – jednomiesięczny okres wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożone zostanie wypowiedzenie, za opłatą określoną w regulaminie.

Dzierżawiony sprzęt należy zwrócić do Biura Obsługi Klienta w terminie nie przekraczającym 14 dni od momentu rozwiązania umowy.

 W przypadku zgonu Abonenta istnieje możliwość zachowania ciągłości w korzystaniu z usług TYGRYS.NET lub rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.

W obu przypadkach należy skontaktować się z naszym Biurem Obsługi Klienta oraz dostarczyć kopię aktu zgonu.